Aktualności

Konkurs. Upoluj bilety na REVISIONS OF ANAKLASIS!

Konkurs. Upoluj bilety na REVISIONS OF ANAKLASIS!

10 / 03 / 2023
REGULAMIN KONKURSU „Upoluj bilety na REVISIONS OF ANAKLASIS”

(zwany dalej jako: „Regulamin”)


§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Upoluj bilety na REVISIONS OF ANAKLASIS” (zwany dalej: „Konkursem”) jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie; adres: al. Krasińskiego 11a, 31–111 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego, zaś Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018. 1025 t.j.).

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród, o których mowa w §4 Regulaminu, jest Organizator.

4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Instagram (www.instagram.com) w ramach profilu „Anaklasis”, którego właścicielem jest Organizator, znajdującego się pod nazwą: Anaklasis (zwany dalej „Strona Konkursowa” lub „Anaklasis”).

5. Konkurs organizowany jest w następującym terminie: od dnia 10 marca 2023 roku, godzina 17:30  do dnia 11 marca 2023 roku, godzina 17:30.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników (według definicji poniżej) Konkursu za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Serwis Instagram jest wykorzystywany do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami uczestnictwa i zasadami publikacji wyników określonymi w Regulaminie.

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem prowadzenia konkursu jest Strona Konkursowa.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).

9. Fundatorem nagród, o których mowa w §4 Regulaminu jest Organizator.

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

11. Regulamin jest dostępny na stronie www.anaklasis.pl


§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego będący osobami pełnoletnimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają aktywne konto w serwisie Instagram zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje prawdziwe imię i nazwisko („Profil”),

b) będąc zalogowanym do Profilu, zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w §3 ust. 1 Regulaminu.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnik bierze udział w Konkursie przy użyciu jednego konta w aplikacji Instagram.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona uzyskania nagrody w Konkursie.

4. Przed zgłoszeniem się do Konkursu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Konkurs jest przeprowadzany.


§3 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na spełnieniu warunków zapisanych w instastory, tj.: (zwane dalej jako: „Zadanie konkursowe”): odpowiedzieć na pytanie „Które saksofony słyszymy na płycie ANA022?”.

Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

2. W dniu 11 marca 2023, godzina 17:30 zadanie konkursowe wygasa, zaś najpóźniej następnego dnia, tj. w dniu 12 marca 2023 roku, nastąpi ogłoszenie zwycięzców Konkursu.

3. O wyniku Konkursu, tj. o wyborze rozwiązań Zadania konkursowego, decyduje wskazane przez Organizatora jury. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Kryterium oceny Zadania konkursowego jest pomysłowość i kreatywność.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe Organizatora.

5. Dokonując ustalenia zwycięzcy, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu.

6. Udział w Konkursie jest możliwy przy użyciu każdego urządzenia korzystającego z Aplikacji Instagram czy posiadającego dostęp do strony internetowej Instagram.

7. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności:

a) dokonywania Zgłoszeń Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram lub niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

b) korzystania z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu lub prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika jego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wycofane z Konkursu bez możliwości otrzymania nagrody. Każdy przypadek opisany w zdaniu powyżej Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.


§4 [NAGRODY]

1. Dla trzech Uczestników spełniających warunki Zadania Konkursowego (dalej zwanych „Zwycięzcami”) Organizator przewiduje nagrody: podwójne zaproszenia na koncert REVISIONS of ANAKLASIS odbywający się 12.03.2023 r. o godz. 15:00 w Vertigo Jazz Club & Restaurant przy ul. Oławskiej 13, we Wrocławiu.


2. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram i poinformuje o wygranej oraz o formie odbioru nagrody. W przypadku, gdy Nagroda będzie miała być wysłana do Zwycięzcy, który odmówi podania danych umożliwiających przekazanie Nagrody, przyjmuje się, iż Zwycięzca zaniechał odbioru Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru Nagrody.

3. Nagroda będzie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu w sposób wskazany przez Organizatora w wiadomości prywatnej, na jego koszt. Nagroda przyznana zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez danego Zwycięzcę.

4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.


§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]

1. Po zakończeniu Konkursu, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2023 roku, Organizator ogłasza Zwycięzcę w instastory profilu Anaklasis. Organizator może poinformować o wynikach dodatkowo za pośrednictwem Strony Konkursowej lub swojego profilu na portalu Instagram, a Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych i wizerunku, a w szczególności imienia, nazwiska oraz zdjęcia (profilowe portalu Instagram lub inne przesłane przez uczestnika na prośbę Organizatora) na stronie Anaklasis.

2. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody określonej w Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.


§6 [PRAWA AUTORSKIE]

1. Poprzez wykonanie Zadania konkursowego Uczestnik:

a) oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na Zadanie konkursowe oraz posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niej, w tym także jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich na warunkach określonych w punkcie 1.2. poniżej,

b) z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie konkursowe na wszelkich znanych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach www na których przeprowadzany jest Konkurs, publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego również wykorzystanie w celach reklamowych lub w celach promocji Konkursu, w czasie trwania Konkursu, a także w okresie 30 dni po jego zakończeniu. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego, Uczestnik udziela wyłącznego zezwolenia Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora prawami do opracowań zadania konkursowego, polegającymi w szczególności na jej modyfikowaniu, dokonywaniu połączeń z innymi utworami lub inkorporacji do innych utworów, a także z dokonanych korekt, przeróbek, adaptacji, na polach eksploatacji określonych powyżej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez Uczestnika, lub za publiczne udostępnienie przez Uczestnika nieprawdziwych danych albo danych bez zgody tej osoby, a także za udostępnianie Zadania konkursowego, którego nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wskazanym w ust. 1. Uczestnik, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub zadanie konkursowe, którego nie jest autorem lub odnośnie którego nie posiada praw autorskich w zakresie wskazanym w ust. 1., ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń udzielonych w niniejszym §6 Regulaminu.


§ 7 [REKLAMACJE]

1. Wszelkie zastrzeżenia/reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, login (nick) używany w serwisie Instagram oraz adres osoby składającej reklamację – email lub inny korespondencyjny pozwalający Organizatorowi na udzielenie odpowiedzi, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, 31–111 Kraków, lub na adres poczty elektronicznej Organizatora, tj.: pwm@pwm.com.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową (tradycyjną) decyduje data jej złożenia w placówce pocztowej.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową (w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mail i niewskazania adresu do korespondencji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do portalu Instagram.


§ 8. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, 31–111 Kraków (dalej zwane: „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych w postaci: loginu w serwisie Instagram (nicku), a także imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego jeśli Uczestnik zgłosi reklamację oraz w przypadku Zwycięzcy – imienia i nazwiska, wizerunku adresu e-mail lub adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru telefonu kontaktowego.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Instagram oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Instagram uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6 Regulaminu. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe Zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim, a także organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie. 

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować, wysyłając swoje żądanie na email: pwm@pwm.com.pl.

8. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców oraz przyznanie Nagród.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Przewiń do góry