Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.anaklasis.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub odwiedzających stronę.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a, (31-111) Kraków, zwany dalej „Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


II. Na jakich zasadach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.


III. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • realizacji złożonego zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym między innym w celu wysyłki newslettera oraz kierowania oferty o usługach i promocjach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt pod adresem siedziby Administratora albo pod adresem email internet@pwm.com.pl

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


V. Jak będziemy się z Panią/Panem kontaktować:

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Pani/Pana tożsamość. Jeśli żądanie zostanie przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że zostanie wskazana inną preferowaną formę komunikacji.


VI. W jakim terminie spełnimy Pani/Pana żądanie:

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki - co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Panią/Pana o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.


VII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające:

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Pani/Pana danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.


VIII. Retencja danych:

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa).


IX. Upoważnienia:

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Pani/Pana danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.


X. Pliki cookies

Strona internetowa www.anaklasis.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika i dostosowania strony do Pani/Pana potrzeb.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.anaklasis.pl chciałby/chciałby Pani/Pan je skasować, można to zrobić bez ryzyka. Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy Pani/Pana przeglądarki internetowej.
W przypadku, gdy Pani/Pan nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety
w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepu internetowego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Gooogle Analytics
Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep internetowy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Google AdWords
Google AdWords wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez stronę Anaklasis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Wersja 1.0 (Kraków, dnia 12 grudnia 2018 roku)
Przewiń do góry